Alfabetul duhovnicesc: invataturi si rugaciuni ziditoare de suflet


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • 13 x 20 cm
  160 p.

  Ediţie îngrijită de L. S. Desartovici
  Traducere din limba rusă de Evdochia Șavga


  CUPRINS:
  În loc de introducere
  Viziunea episcopului Dimitrie privitor la lume și la vieţuirea întru aceasta
  Alfabetul duhovnicesc – tâlcuire a literelor sale
  PARTEA ÎNTÂI
  Capitolul 1: Despre aceea că pricina dintâi a căderii lui Adam a fost nechibzuinţa și desăvârșita necunoaștere de sine
  Capitolul 2: Despre cum se cuvine a cugeta și păzi poruncile Domnului Dumnezeu
  Capitolul 3: Despre aceea că acela care nu-și lucrează mintea – adică nu și-o curăţă –, acela nu poate avea cugetare dreaptă și adevărată
  Capitolul 4: Despre aceea că în lucrarea minţii până atunci trebuie să ne trudim și să ne nevoim, până când vom ajunge la luminarea ei
  Capitolul 5: Despre aceea că întru toate trebuie să urmăm minţii și cugetării, iar nu trupului necuvântător
  Capitolul 6: Despre aceea că trebuie să îndrăgim postul și să avem înfrânare întru toate
  Capitolul 7: Despre aceea că nu trebuie să ne robim îndulcirilor trupești, ci pururea să căutăm mângâierea duhovnicească întru Domnul
  Capitolul 8: Despre aceea că pururi și în toate trebuie să urmăm cugetului, iar nu necuvântătoarelor patimi trupești
  Capitolul 9: Despre aceea că nu trebuie să ne lăsăm răniţi de frumuseţea feţelor și să nu ne robim de patima trupească
  Capitolul 10: Despre aceea că nu trebuie să ne lăsăm robiţi de gânduri pătimașe și patimi spurcate
  Capitolul 11: Despre aceea că patima trupească nu este firească omului, ci a intrat în neamul nostru de la căderea lui Adam
  Capitolul 12: Despre aceea că nu se cuvine să ne alipim inima noastră de lucrurile de acum și să nu căutăm pace și mângâiere întru desfătările pământești, ci să le căutăm pe acestea întru Unul Dumnezeu
  PARTEA A DOUA
  Capitolul 1: Despre aceea că în toate lucrurile trebuie să ne păzim de lauda cea deșartă
  Capitolul 2: Despre aceea că nu se cuvine să ne mângâiem foarte cu cinstea și slava omenească
  Capitolul 3: Despre aceea că nu se cuvine să ne mândrim în acest veac cu nici un lucru
  Capitolul 4: Despre aceea că se cuvine să ne smerim întru toate înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor
  Capitolul 5: Despre aceea că se cuvine ca nici măcar întru ceva să nu ne socotim nouă vreun oarecare lucru bun
  Capitolul 6: Despre aceea că nu trebuie să judecăm pe nimeni, ci să vedem răul nostru
  Capitolul 7: Despre aceea că se cuvine să ne păzim de râs, vorbire în deșert și nelegiuire
  Capitolul 8: Despre aceea că în această vale a plângerii pururi trebuie să ne pocăim și să plângem pentru păcatele noastre
  Capitolul 9: Despre aceea că pururi se cuvine să ne aducem aminte de moarte și să nu ne înșelăm cu lucrurile stricăcioase ale acestei lumi
  Capitolul 10: Despre aceea că nici într-un lucru din această lume nu este pace, ci numai întru Unul Dumnezeu este pacea veșnică
  PARTEA A TREIA
  Capitolul 1: Despre aceea că nu se cuvine să ne lăsăm stăpâniţi de iubirea de arginţi, ci să ne punem nădejdea noastră doar în Unul Dumnezeu
  Capitolul 2: Despre aceea că nu se cuvine să pizmuim pentru nici un lucru din lumea aceasta
  Capitolul 3: Despre aceea că nu se cuvine a ne mânia și a ţine minte răul
  Capitolul 4: Despre aceea că nu se cuvine să ne întristăm peste măsură întru necazuri
  Capitolul 5: Despre aceea că toţi Sfinţii, toată viaţa lor au petrecut-o întru necazuri și întristare
  Capitolul 6: Despre aceea că se cuvine ca toate câte ni se întâmplă să le răbdăm cu bărbăţie
  Capitolul 7: Despre aceea că nu se cuvine să ne lenevim, ci mereu să petrecem întru trezvie în lucrarea celor ale lui Dumnezeu
  Capitolul 8: Despre aceea că nu se cuvine să ne lenevim și să ne întristăm, ci mereu – zi și noapte – să ne străduim și să ne îngrijim de noi
  Capitolul 9: Despre aceea că se cuvine ca pururi să ne deșteptăm dorirea pentru râvna și căldura Domnului
  Capitolul 10: Despre aceea că se cuvine ca toată dorirea a o îndrepta către Dumnezeu și să ne alipim de El cu dragoste
  Capitolul 11: Despre aceea că se cuvine a avea dragoste către Unul Dumnezeu și să nu cinstim nimic mai presus de dragostea Lui
  Cuvânt la sfârșitul celor trei părţi
  Cel dintâi rând de stihuri de strigare de dragoste către Dumnezeu
  Cel de-al doilea rând de stihuri de glăsuire de dragoste cu Dumnezeu
  Cel de-al treilea rând de stihuri de strigare preaplină de dragoste către Dumnezeu
  Cel de-al patrulea rând de stihuri de strigare plină de dorire către Dumnezeu
  Cel de-al cincilea rând de stihuri de strigare plină de râvnire către Dumnezeu
  Însemnare la mormânt, alcătuită de Ștefan Iavorsky, mitropolitul Riazanului
 • Colecție: